Utbildningar inom elsäkerhet

Att ha aktuella kunskaper om föreskrifter, standarder och övrig ellagstiftning är oerhört viktigt i samband med utförande och genomförande av elinstallationer. Den nya elsäkerhetslagen ställer än tydligare krav. För att elinstallationsföretaget ska kunna uppfylla sitt ansvar (med utbildade elektriker och montörer) och för att konsulter/ingenjörer ska ha uppdaterade kunskaper erbjuds utbildningar enligt nedan. Vi erbjuder även företagsförlagda utbildningar, även distansutbildningar.

Utbildningar 2022

Riktade utbildningar till konsulter, ingenjörer och auktoriserade elinstallatörer:

Utbildningsort och datum 2022: Jönköping 9 juni

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om syfte, upplägg, genomförande och redovisning avseendeentreprenadbesiktning och elsäkerhetsbesiktning (särskild kontroll) enligt ELSÄK-FS 2008:3.

Utbildningen vänder sig till: Alla elkrafttekniker som utför eller avser att utföra besiktning av starkströmsanläggningar för lågspänning. Utbildningen är även lämplig för beställare av besiktningsuppdrag.
>> Utbildningsblad (pdf)

Utbildningsort och datum 2022: Helsingborg 16 februari, Jönköping 8 september

Utgåva 3 av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 började gälla i maj 2018. Utbildningen ger en grundlig genomgång av de nya elinstallationsreglerna som behandlar hur elinstallationer kan utföras för att uppnå ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. Förutom genomgång av standardtext ges förklaringar till informationstexter i SEK Handbok 444, samt orsaken till varför de redovisas.

Utbildningen vänder sig till: Alla inom elinstallationsbranschen.
>> Utbildningsblad (pdf)

Utbildningsort och datum 2022: Stockholm 19 maj, Jönköping 6 september

Denna utbildning ger en översiktlig bild av nyheter i aktuella regelverk för elinstallationers utförande. Tyngdpunkten läggs på nyheter och förändringar i föreskrifter, standarder, SEK handböcker, faktablad från Elektriska Nämnden och försäkringsvillkor.

Utbildningen vänder sig till: Alla inom elinstallationsbranchen, men är särskilt lämpad för konsulter, elingenjörer, auktoriserade elinstallatörer, projektörer, kontrollanter och besiktningsmän.
>> Utbildningsblad (pdf)

Riktade utbildningar till elektriker och montörer:

Utbildningsort och datum 2022: Helsingborg 9 mars, Jönköping 11 maj, Ljungby 1 juni, Ljungby 5 oktober

Denna vidareutbildning är komprimerad och innehåller det som erfordras för etablerade elektriker. Förutom delar från senaste utgåvan av ”Elinstallationsreglerna” innehåller utbildningen ”Kontroll före idrifttagning” samt ”Elsäkerhet vid arbete”.

Utbildningen vänder sig till: Etablerade elektriker.
>> Utbildningsblad (pdf)

Utbildningsort och datum 2022: Helsingborg 10 mars, Jönköping 12 maj, Ljungby 2 juni, Ljungby 6 oktober

Vidareutbildning för elektriker steg 2 ger fördjupade kunskaper i kontroll före idrifttagning.

Utbildningen vänder sig till: Etablerade elektriker.
Förkunskaper: Vidareutbildning för elektriker – Steg 1.
>> Utbildningsblad (pdf)

Utbildningsort och datum 2022: Jönköping 24 november

Myndigheterna ställer krav på att den som arbetar där det finns en elektriska fara ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran samt ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgiften. Denna utbildning ger en grundlig genomgång av elfaran, säkerhetsåtgärder och ansvar i samband med arbete och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Kursen behandlar AFS 2001:1 (SAM), Skötselstandarden SS-EN-50 110-1.

Utbildningen vänder sig till: Alla som genomför arbeten som innebär en elektrisk fara.
>> Utbildningsblad (pdf)

Riktade utbildningar till icke fackkunniga inom el:

Utbildningsort och datum 2022: Jönköping 3 mars, Helsingborg 10 november

Utbildningen ger information om av de ”fria arbetena” som inte kräver ett elinstallationsföretag, samt hur de utförs praktiskt. Vidare ger utbildningen information om den elektriska faran och hur arbete på elanläggningen ska genomföras på ett säkert sätt.

Utbildningen vänder sig till: Fastighetstekniker men är även lämplig för den som inte är yrkesverksam med elinstallationer såsom mekaniker, maskinoperatörer, produktionspersonal, fastighetsskötare eller andra personalkategorier med begränsad yrkesanknytning till elanläggningar.
>> Utbildningsblad (pdf)

Utbildningsort och datum 2022: Ljungby 14 juni

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om elsystemet i elektriska anordningar för service och underhåll i tex maskiner, produkter, vitvaror etc. Vidare ger utbildningen information om den elektriska faran och hur arbete på elanläggningen ska genomföras på ett säkert sätt.

Utbildningen vänder sig till: drifttekniker/driftsingenjörer och servicetekniker för maskiner, portar, hissar, vitvaror, ventilation etc. Utbildningen är även lämplig för VVS-tekniker.
>> Utbildningsblad (pdf)

Utbildningsort och datum 2022: 
Ljungby 14 juni

Utbildningsort och datum 2022: Jönköping 3 november

Utbildningen är inriktad mot el i maskiner och består av två delar; ”Elsäkerhet vid arbete” och ”Maskiners elutrustning”.

Utbildningen vänder sig till: Montörer, konstruktörer servicemontörer och reparatörer.
>> Utbildningsblad (pdf)

Boka din utbildning här >>

Uppge utbildning och önskat utbildningsdatum.
Ange även dina kontakt- och faktureringsuppgifter.

Distansutbildning

FAMJA Ingenjörsbyrå erbjuder även distansutbildningar. Utbildningen livesänds med hjälp av webb-plattformen Teams. Kontakta oss för mer information.
>> Distansutbildning (pdf)

Företagsförlagda utbildningar

FAMJA Ingenjörsbyrå erbjuder även företagsförlagda utbildningar. Dessa utbildningar genomförs antigen i företagets egna lokaler eller av företaget på egen hand bokad lokal. Företaget står själv för deltagarnas förplägnad. Dessa utbildningar kan läggas upp med ett innehåll som anpassas utifrån specifika önskemål. För vidare information, diskussion och utbildningsavgift kontaktas utbildaren, Frank Johansson, Företagsanpassade utbildningar inom elsäkerhetsområdet.
>> Utbildningsblad (pdf)