Termografering

FAMJA Ingenjörsbyrå är en oberoende part som inte drar någon vinning i att ange få eller många anmärkningar. Försäkringsbolagen brukar uppskatta att termograferingen utförs av en oberoende part.

Innehavarens kontroll

I Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2022:3 (Innehavarens kontroll) anges att innehavaren skall kontrollera sin starkströmsanläggning i syfte att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el. Många anläggningar har även ett särskilt behov av att förebygga driftstopp då drift- och produktionsstopp kan orsaka stora kostnader. I detta hänseende är termografering ett mycket bra hjälpmedel.

Termografering utförs med hjälp av en värmekamera i syfte att upptäcka glappkontakt, varmgångar, överhettningar eller andra former av fel i elanläggningen som kan orsaka brand eller driftstopp. Vid en termografering kontrolleras bland annat ställverk, centraler, fördelningsskåp och apparater.

Termograferingsprotokoll

Efter kontrollen upprättas ett protokoll där varje anmärkning kategoriseras utifrån hur pass allvarligt felet är och vad det är för typ av fel. Till varje anmärkning redovisas bilder i form av IR-bilder och traditionella foton.

Vi rekommenderar att termograferingen utförs en gång per år. Då FAMJA Ingenjörsbyrå även utför elbesiktningar med tre års intervall kan vi utföra dessa besiktningar samtidigt de åren det även är aktuellt med en elbesiktning.