Revisionsbesiktning

Försäkringsbolagen ställer krav på revisionsbesiktning av vissa anläggningar med syfte att identifiera risker i elanläggningen. Revisionsbesiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden.

Inom FAMJA Ingenjörsbyrå är vi två auktoriserade besiktningsingenjörer som står till förfogande vid utförandet av revisionsbesiktning.

Administrationen hanteras av försäkringsbolagens Elektriska Nämnd.

Elsäkerhetsbesiktning

Elsäkerhetslagen 2017:632 anger att den som innehar en starkströmsanläggning och elektrisk utrustning ska se till att det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. I den fortlöpande kontrollen ingår att utföra elsäkerhetsbesiktning. Inom FAMJA Ingenjörsbyrå är vi två auktoriserade och opartiska besiktningsingenjörer som står till förfogande vid utförandet av elsäkerhetsbesiktning.

Vi genomför besiktningen på samma sätt som vid en revisionsbesiktning och upprättar protokoll som översänds till innehavaren.