Rådgivning kring ansvar i ellagstiftningen

FAMJA Ingenjörsbyrå står till förfogande med information och rådgivning om ansvar i ellagstiftningen.

Fortlöpande kontroll

Enligt ELSÄK-FS 2022:3 skall innehavaren av en starkströmsanläggning och elektrisk utrustning fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Rutinerna ska dokumenteras. FAMJA Ingenjörsbyrå står till tjänst med riskbedömning och upprättande av dokumenterade rutiner för den fortlöpande kontrollen.

Säkerhet vid elektriskt arbete

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetstagarens säkerhet. Vid arbete som innebär en elektrisk fara regleras detta, utöver AFS 2001:1, även av t ex SS-EN 50 110-1.

FAMJA Ingenjörsbyrå står till tjänst med information, dokumentation, delegeringar, mallar, utbildning etc. för att arbetsgivaren ska känna sig trygg med att lagstiftningen efterlevs.

Elinstallationsarbete

Elinstallationsarbete får endast utföras av elinstallationsföretag med ett egenkontrollprogram. FAMJA Ingenjörsbyrå står till tjänst med support vid upprättande av egenkontrollprogram samt support till företagets VD/delegerad chef och elinstallatören för regelefterlevnad avseende uppfyllande av ELSÄK-FS 2017:3.

Organisation och delegering

FAMJA Ingenjörsbyrå står till tjänst med support vid organisation, delegeringar upprättande av elsäkerhetspolicy, befattningsbeskrivningar etc när det gäller ansvar i ellagstiftningen.

Se även föreläsning om ”Ansvar i ellagstiftningen” under avsnittet utbildningar.

>> Våra utbildningar och föreläsningar