ATEX

Vi har kompetensen för att utreda era förutsättningar och ge råd för att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med hantering av brandfarlig vara eller brandfarligt damm.

För att minimera eller eliminera den explosiva atmosfären utför vi först en riskbedömning. Vi analyserar hanteringen för att klarlägga vilka moment som innebär att explosiv atmosfär uppkommer. Vi upprättar sedan den nödvändiga dokumentationen som lagstiftningen kräver, alltså en riskbedömning för explosiv atmosfär, en klassningsplan och ett explosionsskyddsdokument.

Vi analyserar ämnenas egenskaper och hur arbetsmomenten ser ut vid varje specifik plats och utvärderar ifall en explosiv atmosfär kan uppstå.

Explosionsskyddsdokument ska bl.a. innehålla rutiner och instruktioner för sin hantering. Det ska även innehålla all information rörande brandfarliga varor och brandfarligt damm.

Klassningsplanen är till för hanteringen av de olika utrymmena med zonindelning.

Lagstiftningen kräver att innehavaren utför särskild kontroll av EX-anläggningen enligt ELSÄK-FS 2008:3 för att se till att anläggningen är säker mot person- och sakskador.

Enligt SS-EN 60079-17 består den särskilda kontrollen av olika nivåer (Okulär-, noggrann- eller detaljerad kontroll). Exempel på vad som kontrolleras är att apparater har rätt skyddsnivå i riskområdets zonindelning, korrekt kabeltyper, tillfredställande tätningar och skyddsutjämningens kontinuitet.

Vi på FAMJA Ingenjörsbyrå bistår dig att uppfylla lagstiftningens krav och omsätta dem i praktiken.