Anläggningar med explosionsrisk – ATEX

FAMJA Ingenjörsbyrå har kompetensen och står till förfogande med nedanstående uppdrag.

Explosionsrisk kan förekomma vid lackering (pulver & lösningsmedel), dammiga miljöer och utrymmen med brandfarlig vätska, dimma eller gas.

Exempel på anläggningar med explosionsrisk är lackeringar, VA-anläggningar, plastindustrier, fjärrvärmeanläggningar, sågverk, biogasanläggningar, spannmålsindustrier, framställning av pellets, metallindustrier (aluminium) och träindustrier.

Arbetsgivaren/verksamhetsutövaren har ett långtgående ansvar i att utföra en riskbedömning om explosionsrisk föreligger, upprätta explosionsskyddsdokumentation och regelbundet genomföra periodisk kontroll av sin EX-anläggning.

Riskbedömning

Vid riskbedömning utreds huruvida det föreligger en explosionsrisk eller inte.

Vi analyserar: ämnenas egenskaper, luftflöde, risk för eventuella gnistbildningar, uppkomst av statisk elektricitet, arbetsmomenten, procentuell nivå på lösningsmedel, eventuellt läckage, dammnivå, lokalens utformning, städrutiner med mera. Detta genomförs utifrån regelverkets anvisningar vid varje aktuell plats och värderas ifall en explosiv atmosfär kan uppstå.

Explosionsskyddsdokument inklusive klassningsplan

I explosionsskyddsdokumentationen framgår det bland annat vilka risker det finns, vilka utrymmen som har explosionsrisk, rutiner för arbetstillstånd, val av skyddsutrustning, hantering av spill, skyddsåtgärder samt klassningsplan med tillhörande zoner.

Regelbunden periodisk kontroll

För att säkerhetsställa att installationerna bibehålls i ett tillfredställande skick för fortsatt användning inom ett riskområde fordrar EN 60079-17 regelbunden periodisk kontroll av EX-anläggningen. Kontrollen ska utföras av person med kunskap om klassning, skyddsnivåer, teknisk sakkunskap, mm.

Exempel på vad som kontrolleras är att apparater har rätt skyddsnivå i riskområdets zonindelning, korrekt kabeltyper, elektriska anslutningar, ansamlingar, dokumentation, skador, tillfredställande tätningar och skyddsutjämningens kontinuitet.

Vi på FAMJA Ingenjörsbyrå bistår dig att uppfylla lagstiftningens krav och omsätta dem i praktiken.

Simon Byström

Telefon: 0372-886 00
Mobil: 070-628 86 20
Mail: simon.bystrom@famja.se